doświadczony zespół ekspertów
usługi najwyższej jakości
elastyczność i niezawodność
Panel logowania

Zasady NASK

REGULAMIN NAZW DOMENY .PL Z 18 GRUDNIA 2006 R. (W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM OD 1 GRUDNIA 2015 R.)

 


Treść Regulaminu nazw domeny .pl w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2015 r. »


 

1.

Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl.

 

       DEFINICJE 
 

2.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a.

NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938. Szczegółowe dane NASK dostępne są w Witrynie Internetowej NASK tj. pod adresem www.dns.pl.

b.

Regulamin - niniejszy regulamin.

c.

Nazwa Domeny - ciąg znaków w Domenie .pl. Znaki, które mogą składać się na nazwę domeny, ich liczba oraz warunki zamieszczania zostały określone w Witrynie Internetowej NASK.

d.

Domena .pl - jedną z domen ogólnoświatowego systemu domen, wpisaną do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.

e.

Partner - podmiot związany z NASK porozumieniem o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej, który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w Witrynie Internetowej NASK.

f.

Oferent - podmiot, który w celu zawarcia Umowy złożył Ofertę za pośrednictwem Partnera.

g.

Abonent - podmiot, który jest stroną Umowy z NASK.

h.

Oferta - ofertę zawarcia Umowy określającą Nazwę Domeny, Abonenta, serwery przeznaczone do Utrzymywania Nazwy Domeny oraz inne dane potrzebne do zawarcia i wykonywania Umowy, określone w Witrynie Internetowej NASK.

i.

Utrzymywanie Nazwy Domeny - umożliwienie użytkownikom Internetu korzystania z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.

j.

Obsługa Administracyjna i Techniczna - zespół czynności wykonywanych przez NASK, niezbędnych do Utrzymywania Nazwy Domeny, które obejmują w szczególności zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta oraz udostępnienie systemów przetwarzania tych danych.

k.

Umowa - umowę pomiędzy NASK a Abonentem, która obejmuje Utrzymywanie Nazwy Domeny. Świadczenia NASK dotyczące Obsługi Administracyjnej i Technicznej reguluje odrębne porozumienie, zawarte pomiędzy NASK a Partnerem.

l.

Zmiana Abonenta - przeniesienie całości przysługujących Abonentowi praw i obciążających Abonenta obowiązków na podstawie Umowy, na osobę trzecią.

m.

Spór - podjęcie przez osobę trzecią przed Sądem Polubownym lub innym sądem, przewidzianych prawem działań zmierzających do ochrony jej praw, które mogły zostać naruszone przez Abonenta w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy.

n.

Zmiana Delegacji - zmianę danych o serwerach przeznaczonych do Utrzymywania Nazwy Domeny.

o.

Sąd Polubowny - jeden ze stałych sądów polubownych działających przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy w zakresie rozstrzygania Sporów, wskazane w Witrynie Internetowej NASK.

p.

Witryna Internetowa NASK - witrynę internetową NASK, dostępną pod adresem www.dns.pl, dedykowaną w szczególności dla spraw dotyczących Umowy.

 

       ZAWARCIE UMOWY 
 

3.

Umowa pomiędzy NASK a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez NASK Oferty złożonej za pośrednictwem Partnera, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia Utrzymywania Nazwy Domeny. Oferta, niezależnie od formy, w jakiej została złożona Partnerowi, zostaje przesłana przez Partnera do NASK w formie ustalonej pomiędzy NASK a Partnerem w odrębnym porozumieniu.

4.

Przez złożenie Oferty Oferent zapewnia, że dane w niej zawarte są prawidłowe, a złożenie Oferty i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa, w tym w szczególności, że Nazwa Domeny nie będzie wykorzystywana do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, zarządzania botnetami ani do phishingu.

5.

NASK nie dokonuje badania czy zawierając lub wykonując Umowę Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Oferta lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza praw osób trzecich.

6.

NASK może odmówić przyjęcia Oferty w szczególności, gdy:

a.

Oferent nie spełnił warunków technicznych określonych w Witrynie Internetowej NASK,

b.

NASK jest związany umową o Utrzymywanie tej samej Nazwy Domeny, która została wskazana w Ofercie, albo trwa proces zawierania takiej umowy, chyba że Oferta stanowiła opcję w rozumieniu odrębnego regulaminu, opublikowanego w Witrynie Internetowej NASK.

 

       WYKONYWANIE UMOWY 
 

7.

NASK wykonuje Utrzymywanie Nazwy Domeny na rzecz Abonenta oraz świadczy Obsługę Administracyjną i Techniczną na rzecz Partnera.

8.

NASK wykonuje Umowę oraz czynności z nią związane w oparciu o dane dotyczące Nazwy Domeny i Abonenta przekazywane przez Partnera. NASK zamieszcza tak przekazane dane Abonenta w bazie danych abonentów Nazw Domeny publicznie dostępnej poprzez Witrynę Internetową NASK. NASK może zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących danych związanych z Ofertą lub Umową. W przypadku osób fizycznych wymagana jest ich zgoda na zamieszczanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.

Partner uiszcza opłaty, w wysokości oraz na zasadach ustalonych w odrębnym porozumieniu pomiędzy NASK a Partnerem. Wysokość opłat dotyczących Obsługi Administracyjnej i Technicznej, wskazana jest w zestawieniu opłat pobieranych od Partnerów, publikowanym w Witrynie Internetowej NASK. Obowiązek wnoszenia opłat obciąża Partnera, a Abonent jest z niego zwolniony.

10.

Abonent za pośrednictwem Partnera zawiadamia NASK o każdej zmianie danych dotyczących Nazwy Domeny lub Abonenta. W przypadku niezawiadomienia, NASK wykonuje Umowę oraz czynności jej dotyczące posługując się danymi dotychczasowymi.

 

       WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM 
 

11.

Abonent wyraża zgodę na wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na rzecz Partnera oraz dokonywanie przez niego czynności dotyczących Umowy, przy czym działania lub zaniechania Partnera odnoszą skutek bezpośrednio w stosunku do Abonenta. Abonent wyrażając zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi odpowiedzialność wobec NASK za działania lub zaniechania Partnera związane z Nazwą Domeny, której dotyczy Umowa.

12.

Abonent zamiast dotychczasowego Partnera może, na zasadach określonych w Witrynie Internetowej NASK, wskazać innego, wyrażając zgodę, o której mowa w punkcie 11. Wraz z dokonaniem takiej zmiany, zgoda udzielona dotychczasowemu Partnerowi wygasa wobec NASK.

13.

Jeżeli porozumienie o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej z Partnerem, któremu Abonent udzielił zgody, o której mowa w punkcie 11, zostanie rozwiązane lub wygaśnie, Abonent składa, w formie i terminie określonych przez NASK, oświadczenie, co do dalszego obowiązywania Umowy, w szczególności co do udzielenia takiej zgody innemu Partnerowi na zasadach określonych w Witrynie Internetowej NASK. W tym okresie Obsługa Administracyjna i Techniczna nie jest wykonywana. Niezłożenie oświadczenia w formie lub terminie określonych przez NASK lub brak udzielenia w takim terminie zgody, o której mowa powyżej, uprawnia NASK do rozwiązania Umowy poprzez zaprzestanie Utrzymywania Nazwy Domeny. Czynności dotyczące zaprzestania Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić wstrzymanie jej Utrzymywania, przy czym w sytuacji, w której w czasie takiego wstrzymywania udzielona zostanie wskazana powyżej zgoda, Umowa jest kontynuowana.

14.

NASK nie jest reprezentowany przez Partnera, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera.

 

       ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

15.

NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się do piętnastokrotnej wartości najwyższej spośród opłat wskazanych w zestawieniu opłat pobieranych od Partnerów, publikowanym w Witrynie Internetowej NASK w dniu zainicjowania postępowania dotyczącego takiego odszkodowania. Ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej, a także w innych przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

       ZMIANY 
 

16.

Zmiana Abonenta zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w punkcie 17 Regulaminu.

17.

W przypadku zawiadomienia NASK o Sporze, Zmiana Abonenta Nazwy Domeny, której Spór dotyczy, zostanie wstrzymana do czasu jego zakończenia, nie dłużej jednak niż przez rok od daty zawiadomienia NASK o Sporze. Okres ten może zostać przedłużony przez NASK pod warunkiem wykazania przez stronę Sporu, że Spór nie został jeszcze zakończony. Wstrzymanie Zmiany Abonenta nie wpływa na postanowienia Regulaminu dotyczące zakończenia obowiązywania Umowy.

18.

Zmiana Delegacji zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.

19.

Punkty 3 do 6 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem punktu 6 lit. b w stosunku do Zmiany Delegacji.

 

       SPORY 
 

20.

W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.

21.

Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty rozwiązania Umowy na podstawie innych zapisów Regulaminu, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje. Zapisy niniejszego punktu oraz punktu poprzedzającego nie znajdują zastosowania w przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

22.

Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do rozwiązania przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wykonywanie orzeczeń oraz czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może odbywać się w oparciu o procedury opublikowane w Witrynie Internetowej NASK.

 

       OBOWIĄZYWANIE 
 

23.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Abonenta bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane za pośrednictwem Partnera, z zastrzeżeniem punktu 13. Za wypowiedzenie uznaje się w szczególności nieuiszczenie przez Partnera opłaty, o której mowa w punkcie 9, dotyczącej świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny, z zastrzeżeniem zdania drugiego w punkcie 26. NASK nie będzie żądał od Abonenta uiszczenia takich opłat.

24.

NASK może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz formy pisemnej.

25.

Niezależnie od przyczyn wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu, NASK może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu.

26.

Zaprzestanie przez NASK Utrzymywania Nazwy Domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, przy czym czynności dotyczące zaprzestania Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić wstrzymanie jej Utrzymywania. W przypadku uiszczenia przez Partnera opłaty, o której mowa w punkcie 9, dotyczącej świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny, w czasie wstrzymywania Utrzymywania Nazwy Domeny, które było konsekwencją nieuiszczenia takiej opłaty, Umowa jest kontynuowana.

27.

W przypadku ustalenia przez NASK, że korzystanie z Utrzymywania Nazwy Domeny powoduje, może spowodować lub wpływać na zaistnienie lub rozwój zagrożenia dla bezpieczeństwa lub stabilności ogólnoświatowego systemu domen lub Domeny .pl, NASK jest uprawniony do wstrzymania Utrzymywania Nazwy Domeny lub Zmiany Delegacji.

28.

Rozwiązanie Umowy, nie jest podstawą do zwrotu przez NASK w części lub w całości opłat, o których mowa w punkcie 9, przy czym NASK nie będzie żądał od Abonenta uiszczenia jakichkolwiek opłat w związku z rozwiązaniem Umowy. NASK nie ingeruje w kwestie rozliczeń między Abonentem a Partnerem.

 

       INNE POSTANOWIENIA 
 

29.

Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania Partnerowi lub NASK błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych obciążają Oferenta i Abonenta.

30.

W sprawach dotyczących Oferty lub Umowy NASK może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Oferenta lub Abonenta. Korespondencję wysłaną na taki adres uznaje się za doręczoną. Korespondencja Abonenta może być przesłana faksem lub w postaci załącznika do wiadomości przesłanej przy użyciu poczty elektronicznej, przy czym NASK może zażądać doręczenia dokumentu w oryginale.

31.

Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

32.

Regulamin stanowi część Umowy, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

33.

O zmianie Regulaminu Abonent będzie informowany zgodnie z przepisami prawa. NASK może, w szczególności poprzez Partnera, poinformować Abonenta o zmianie Regulaminu w postaci elektronicznej. Zmieniony Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on Umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi w takim przypadku 1 miesiąc. Zapisy niniejszego punktu nie wpływają na inne postanowienia Regulaminu dotyczące zakończenia obowiązywania Umowy.

34.

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 grudnia 2015 r., przy czym w stosunku do Abonenta związanego Umową w tej dacie, Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje, o ile Umowa nie zostanie wypowiedziana zgodnie z punktem 33, od dnia wskazanego powyżej lub dnia wynikającego z punktu 33, w zależności od tego, który z tych dni przypadnie później. W stosunku do Abonenta związanego Umową obejmującą wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na jego rzecz, Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie na zasadach określonych powyżej pod warunkiem uprzedniego udzielenia zgody, o której mowa w punkcie 11 powyżej, na wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na rzecz Partnera, przy czym zgoda taka jest udzielana na zasadach określonych w Witrynie Internetowej NASK (dalej: "Wybór Partnera"). W sytuacji, w której Wybór Partnera nie zostanie dokonany przed dniem 1 grudnia 2015 r., stosuje się zapisy punktu 35.

35.

Korzystanie z Obsługi Administracyjnej i Technicznej świadczonej przez NASK na rzecz Abonenta możliwe będzie wyłącznie do zakończenia obowiązującego takiego Abonenta okresu rozliczeniowego ustalonego na podstawie Cennika, a rozpoczętego przed dniem 2 grudnia 2015 r. Brak dokonania Wyboru Partnera przed upływem wskazanego powyżej okresu uprawnia NASK do rozwiązania Umowy poprzez zaprzestanie Utrzymywania Nazwy Domeny, przy czym rozwiązanie takie może poprzedzić wstrzymanie Utrzymywania Nazwy Domeny po upływie wskazanego powyżej okresu. W wypadku dokonania Wyboru Partnera w czasie takiego wstrzymywania, Umowa będzie kontynuowana, a Regulamin w brzmieniu niniejszym rozpocznie obowiązywanie w stosunku do takiego Abonenta z chwilą dokonania Wyboru Partnera.

36.

Niezależnie od postanowień powyższych, zapisy punktów 34-36 wobec Abonentów związanych Umową, obowiązują od dnia wynikającego z punktu 33 Regulaminu, o ile Umowa nie zostanie wypowiedziana zgodnie z zapisami tego punktu.

37.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Abonentem, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, a NASK będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby NASK.

Akceptujemy formy płatności:
Partnerzy:
Copyright 2010 by Hostilla.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Proszę czekać ...