Zgodność z RODO i GIODO
Certyfikat ISO 27001:2013
SSL w każdym pakiecie
Panel logowania

Regulamin

Regulamin świadczenia usług pośrednictwa w rejestracji domen 
pod marką Hostilla.pl świadczonych przez eTop sp. z o.o.
 
 
1. Zasady ogólne.

1.1 Operator eTop sp. z o.o. pod marką Hostilla.pl świadczy usługi pośrednictwa w rejestracji, odnowieniu oraz transferu domen w zgodzie z wymogami prawa oraz regulaminów poszczególnych rejestratorów domen głównych na podstawie zasad organizacji ICANN.
1.2 Abonent zlecając i opłacając czynność rejestracji, odnowienia lub transferu domeny przyjmuje do wiadomości i zgadza się z postanowieniami nieniejszego regulaminu oraz zasad ogólnych ICANN, jak i zasad i regulaminów dotyczących danej domeny głównej (TLD - Top Level Domain).
1.3 Abonent będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że Umowa o pośredniczenie w rejestracji lub odnowieniu domeny jest umową mającą za przedmiot świadczenie usługi nieprefabrykowanej, wykonanej według zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przy sprzedaży na odległość usługa rejestracji lub odnowienia domen jest przygotowana według indywidualnej specyfikacji Klienta i jest traktowana jako „zamówienie specjalne”, co wyłącza możliwość odstąpienia od umowy.
1.4 Do wykonania czynności na domenie, eTop sp. z o.o. wymaga podania danych opisanych w Art 18 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Brak podania w/w danych lub podanie danych nieprawdziwych bądź niepełnych jest podstawą do odmowy świadczenia usługi w zgodzie z przywołanym zapisem ustawowym.
1.5 W przypadku, gdy dana czynność wykonywana na domenie wymaga wspołdziałania Abonenta a tenże tej czynności nie wykonuje, czego skutkiem jest nieskuteczne wykonanie czynności, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba że rejestrator główny dla danego typu domeny zwróci część poniesionej opłaty eTop sp. z o.o. i w kwocie zwróconej przez rejestratora głównego. Pozostała część opłaty stanowi zapłatę za czynności wykonane przez eTop sp. z o.o. (art 640 k.c.)
1.6 W przypadku, gdy do danej czynności dochodzi w wyniku celowego blokowania czynności przez Abonenta, wniesiona przez niego opłata nie podlega zwrotowi, a eTop sp. z o.o nie jest zobligowany do wnoszenia do rejestratora głównego danej domeny o zwrot poniesionej na jego rzecz opłaty.
1.7 eTop sp. z o.o. w miarę możliwości technicznych przypomina o terminach wygasania dzierżawy danej domeny drogą poczty elektronicznej na adres podany podczas jej rejestracji lub przypisany do konta abonenckiego. Nieotrzymanie takiej informacji nie może stanowić podstawy do roszczeń, gdyż czynność ta ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi umownej obligacji operatora.
1.8 Celem wykonania działania na domenie Abonent zobowiązany jest do złożenia zamówienia po zalogowaniu sie na stronie hostilla.pl oraz dokonania płatności z pośrednictwem Internetu, przelewu zwykłego lub przekazu pocztowego. 
1.9 Operator nie odpowiada za utratę prawa do domeny lub za jej niedziałanie spowodowane zbyt późnym dotarciem środków za daną czynność na jego konto. 
1.10 Operator informuje, iż księgowania przelewów tradycyjnych odbywają się w dni robocze w godzinach 9-17 a czynności na domenach wymagające płatności wykonywane są jedynie po potwierdzonym - przez bank lub operatora płatności elektronicznych -  stwierdzeniu wpłynięcia środków. Przesłanie przez Abonenta potwierdzenia zlecenia płatności nie może być podstawą do wykonania czynności opisanej w punkcie powyżej.
1.11 Umowa wiążąca Operatora i Abonenta wygasa z chwilą wygaśnięcia wszelkich domen przypisanych do konta Abonenta i po wygaśnięciu wszelkich przewidzianych przez rejestratora głownego danej domeny okresów kwarantanny.
 
 
2. Zasady szczegółowe.

2.1 eTop sp. z o.o. posiada bezpośrednią akredytację rejestratora NASK dla rejestracji domen ".pl" i działa w zgodzie z regulaminem tej organizacji a zapisy regulaminu szczegółowego dla tego typu domen mają zasosowanie bezpośrednio.
2.1 eTop sp. z o.o. posiada bezpośrednią akredytację rejestratora euRID dla rejestracji domen ".eu" i działa w zgodzie z regulaminem tej organizacji a zapisy regulaminu szczegółowego dla tego typu domen mają zastosowanie bezpośrednio.
 
3. Odpowiedzialność operatora.

3.1 Operator odpowiada za wyrządzone szkody wobec Abonenta na zasadach ogólnych.
3.2 Operator odpowiada kontraktowo do wysokości wniesionej przez Abonenta opłaty za daną usługę.
3.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub nie działanie danej domeny w przypadku, gdy powodem powstania takiego zdarzenia jest spowodowane przez Abonenta lub rejestratora domeny głównej na które Operator nie miał wpływu i którego nie był inicjatorem.
3.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności a wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, gdzy rozpoczęta na domenie czynność nie mogła zostać w pełni ukończona z powodu zobowiązania Abonenta wobec obecnego rejestratora domeny (np w związku z zobowiązaniem umownym Abonenta wobec obecnego rejestratora) a Abonent skutecznie nie doprowadził do usunięcia tej przeszkody, pomimo wezwania.
 
4. Postanownienia końcowe.
4.1 Niniejszy Regulamin w obcnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
Akceptujemy formy płatności:
Partnerzy:
Copyright 2010 by Hostilla.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Proszę czekać ...